Personální obsazení

Manažer CSSLenka_Bartlova_9227b_r

Mgr. Lenka Bártlová
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
telefon: 733 714 700 (T-Mobile), 776 023 736 (Vodafone)


Manažer CSS zajišťuje zejména
:

 • Poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy, a to především v oblastech fungování obce a jejich orgánů (zastupitelstvo, rada, starosta, odměňování, obecně závazné vyhlášky, nařízení obce, volby do zastupitelstev, místní referendum, odpovědnost zastupitelů – politická, právní); financování obcí – příjmy (včetně místních poplatků a dotací), výdaje, rozpočtový proces; hospodaření obcí (nakládání s majetkem, majetkoprávní vztahy, smluvní zajištění); územní rozvoj obce, územně plánovací dokumentace; přestupková agenda; role obcí v rámci požární ochrany, IZS, krizového řízení, ochrany před povodněmi; shromažďování občanů; státní správa v oblasti životního prostředí, místních a účelových komunikací, evidence obyvatel; poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím; meziobecní spolupráce – formy, výhody (nevýhody), vhodnost určitých forem spolupráce pro konkrétní potřeby, ekonomická výhodnost, způsob fungování DSO.
 • Řízení zaměstnanců CSS (přidělování úkolů, provádění kontroly).
 • Pravidelnou komunikaci se starosty obcí; hledání a následné zajišťování efektivním způsobem naplnění požadavků obcí prostřednictvím činnosti CSS.
 • Dostatečnou informovanost a propagaci činnosti CSS v rámci daného území.
 • Organizování pravidelných setkání se starosty obcí, která budou zaměřena na konzultaci podle potřeb obcí a získání zpětné vazby o činnosti CSS;  informování obcí o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce.
 • Podílení se po obsahové stránce na přípravě Informačního zpravodaje DSO a zajišťování jeho zveřejnění.
 • Zpracovávání sebehodnotící zprávy.
 • Evidenci realizovaných aktivit v rámci projektového informačního systému a to min. jednou za týden.
 • Podílení se na vytváření vazeb mezi obcemi, napomáhání vzájemného konsensu, pomoc v identifikaci společných zájmů, hledání vhodných řešení zejména formou meziobecní spolupráce.
 • Komplexní řízení projektu na úrovni Smluvního partnera (plnění úkolů, soulad s harmonogramem a reporting výstupů směrem ke Svazu).
 • Koordinaci poskytování právních služeb na úrovni DSO.
 • Plnění dalších úkolů spojených s realizací Projektu.

Specialisté pro rozvoj mikroregionu

Ing. Tomáš VacenovskýIMG_3865_rIMG_3860_r
e-mail: vacenovsky@dsomsl.cz
telefon: 733 714 701

a

Zdeňka Dušková
e-mail: duskova@dsomsl.cz
telefon: 733 714 702

Specialisté pro rozvoj mikroregionu zajišťují zejména:

 • Naplňování cílů aktuálně platné strategie rozvoje příslušného území (v definovaném spektru agend).
 • Zpracování zásobníku projektů a akčního plánu na nejbližší období. Příprava, řízení a realizování projektů meziobecní spolupráce vycházející ze zpracovaných strategií.
 • Přípravu, řízení a administraci jednotlivých projektů obcí v DSO.
 • Organizování a po věcné stránce přípravu pravidelných setkání starostů obcí.
 • Podílení se na přípravě sebehodnotící zprávy.
 • Pomáhání obcím s přípravou výběrových řízení.
 • Podílení se na přípravě strategických plánů obcí.
 • Organizování vzdělávacích aktivit pro obce podle jejich potřeb.
 • Podílení se na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO.
 • Vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energii, telekomunikačních služeb apod.).
 • Přípravu Informačního zpravodaje o činnosti CSS a DSO po věcné stránce.
 • Přípravu vzorových dokumentů pro obce (smlouvy, postupy, termíny povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.).
 • Zajišťování přenášení informací mezi jednotlivými obcemi, aby mohlo efektivně docházet ke sdílení dobré praxe.
 • Zpracovávání finanční analýzy přínosu zvolené agendy.
 • Plnění dalších úkolů spojených s realizací Projektu.

Komentáře jsou uzavřeny