Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Členem valné hromady je každý člen svazku zastoupený oprávněným zástupcem.

Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách svazku, a to zejména:

 • volí a odvolává předsedu svazku,
 • volí a odvolává místopředsedu svazku,
 • volí a odvolává členy kontrolní komise,
 • rozhoduje o přijetí nových členů svazku,
 • rozhoduje o zániku svazku a o majetkovém vypořádání,
 • schvaluje záměry a koncepci svazku,
 • rozhoduje o uzavření obchodních smluv, u nichž hodnota jednotlivého případu přesahuje částku 50.000 Kč,
 • schvaluje výši ročního řádného a mimořádného členského příspěvku,
 • schvaluje rozpočet svazku dle zvláštního zákona,
 • schvaluje závěrečný účet svazku dle zvláštního zákona,
 • pověřuje v případě potřeby zástupce svazku jednáním za svazek,
 • stanovuje počet zaměstnanců svazku a rozhoduje o jejich odměnách v případě, že odměna přesahuje částku 30.000 Kč,
 • vybírá a schvaluje manažera svazku,
 • schvaluje stanovy svazku, jejich změny a změny zakladatelské smlouvy svazku,
 • schvaluje účetní závěrku svazku sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů svazku.

Valnou hromadu svolává předseda svazku podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně v každém pololetí jednou. Předseda svazku svolá valnou hromadu pokaždé, když o to požádá alespoň jedna třetina členů svazku.

Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při jednání valné hromady má každý člen svazku jeden hlas. K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů svazku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy svazku.

Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, který obdrží všichni členové svazku.

Neodkladná usnesení valné hromady je možné přijímat formou per rollam. Procedurou per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů e-mailem.

Komentáře jsou uzavřeny