Kontrolní komise

předsedkyně: Marta Schipplová, starostka obce Ostrov

členové: Simona Bašková, Jitka Dušková

Kontrolní komise je tříčlenná a je volena valnou hromadou na dobu čtyř let.

Členem kontrolní komise nemůže být člen jiného voleného orgánu svazku, ani osoba, která se na základě pracovněprávního nebo obchodněprávního vztahu zabývá účetnictvím svazku.

Členy kontrolní komise volí valná hromada. Předsedou kontrolní komise je vždy oprávněný zástupce člena svazku.

Kontrolní komise provádí zejména:

  • kontrolu hospodaření s majetkem svazku
  • kontrolu hospodaření s finančními prostředky svazku
  • kontrolu dodržování stanov svazku a platných právních předpisů
  • kontrolu dodržování usnesení orgánů svazku

Komentáře jsou uzavřeny