Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Členem valné hromady je každý člen svazku zastoupený oprávněným zástupcem.

Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách svazku, a to zejména:

 • volí a odvolává předsedu svazku,
 • volí a odvolává místopředsedu svazku,
 • volí a odvolává členy kontrolní komise,
 • rozhoduje o přijetí nových členů svazku,
 • rozhoduje o zániku svazku a o majetkovém vypořádání,
 • v oblasti školství rozhoduje o zřízení příspěvkových organizací a školských právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, a schvaluje jejich zřizovací listiny,
 • schvaluje záměry a koncepci svazku,
 • schvaluje výši ročního řádného a mimořádného členského příspěvku,
 • schvaluje rozpočet svazku dle zvláštního zákona,
 • schvaluje závěrečný účet svazku dle zvláštního zákona,
 • schvaluje účetní závěrku svazku sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
 • rozhoduje o poskytnutí nebo přijetí úvěru nebo půjčky bez ohledu na jejich výši.
 • rozhoduje o zřízení peněžních fondů a stanovení pravidel jejich čerpání,
 • rozhoduje o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,
 • rozhoduje o uzavření obchodních smluv, z nichž plyne výdaj z rozpočtu svazku přesahující částku 50.000 Kč v každém jednotlivém případě,
 • rozhoduje o uzavření obchodních smluv, z nichž plyne příjem do rozpočtu svazku přesahující částku 200.000 Kč v každém jednotlivém případě,
 • stanovuje počet zaměstnanců svazku a rozhoduje o jejich odměnách v případě, že odměna přesahuje částku 50.000 Kč v každém jednotlivém případě,
 • vybírá a schvaluje manažera svazku,
 • schvaluje stanovy svazku, jejich změny a změny zakladatelské smlouvy svazku,
 • pověřuje v případě potřeby zástupce svazku jednáním za svazek.

Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů svazku.

Valnou hromadu svolává předseda svazku podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně v každém pololetí jednou. Předseda svazku svolá valnou hromadu pokaždé, když o to požádá alespoň jedna třetina členů svazku.

Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Při jednání valné hromady má každý člen svazku jeden hlas. K platnosti usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů svazku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy svazku.

Neodkladná usnesení valné hromady je možné přijímat formou per rollam. Procedurou per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů e-mailem. Informace o hlasování formou per rollam včetně návrhu usnesení, o kterém má být touto formou hlasováno, bude zveřejněna na webových stránkách svazku v době zahájení hlasování s uvedením časového údaje, do kdy je umožněno členům svazku hlasovat, a to i s ohledem na práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí (§ 52 obecního zřízení). Po ukončení hlasování bude na témže místě zveřejněn výsledek hlasování včetně schváleného usnesení.

 

Komentáře jsou uzavřeny