Návrh rozpočtu svazku na rok 2024

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2024. Připomínky k tomuto dokumentu mohou občané členských obcí svazku uplatnit písemně na adrese kanceláře svazku nebo e-mailem nejpozději do 11. 12. 2023, popř. osobně při jeho projednávání na valné hromadě svazku dne 14. 12. 2023 v Country Steak Restaurant Albrechtice. Bližší informace k valné hromadě budou zveřejněny na webových stránkách svazku www.dsomsl.cz nejpozději dne 7. 12. 2023.

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 9. 11. 2023

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2023 od 9.00 hodin v pohostinství za kostelem v Ostrově čp. 1. Program: Zahájení, schválení programu Návrh rozpočtu svazku na rok 2024 Nástěnný kalendář svazku na rok 2024 a výsledky výtvarné soutěže MOJE OBEC Společné projekty svazku Energetický management Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo Lanškrounsko – skupina A, B, C Poskytování odborného poradenství členským obcím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2023 59. výzva OPŽP – oddělený sběr a svoz odpadu Kamerové systémy v obcích a koordinační…

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 7.9.2023

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 7. září 2023 od 8.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lubník, čp. 94 Program: Zahájení, schválení programu Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023 Rozpočtové opatření svazku č. 2/2023 Společné projekty svazku Energetický management Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo Lanškrounsko – skupina A, B, C Poskytování odborného poradenství členským obcím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2023 Kamerové systémy v obcích a koordinační dohoda s Policií ČR Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Vývoj cash flow 2023 Občasník…

Číst dále…

Hlasování per rollam – závěrečný účet a účetní závěrka svazku za rok 2022

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 19. června 2023 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. o návrhu závěrečného účtu svazku a účetní závěrce svazku za rok 2022. Návrh usnesení č. VH/19/06/2023/1: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko bere na vědomí zveřejnění návrhu Závěrečného účtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko včetně zákonem stanovených příloh na internetových stránkách DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a na úředních deskách členských obcí, a to po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání formou per rollam valnou hromadou dne 19. 6. 2023. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve vyhlášených VŘ na zavedení energetického managementu

Starostové členských obcí hlasují ve středu 31.05.2023 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. o výběru nejvhodnější nabídky ve vyhlášených výběrových řízeních s názvy „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina A“, „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina B“ a „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina C“. Návrh usnesení č. VH/31/05/2023: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina A“, seznámila se s protokolem o otevírání obálek a protokolem…

Číst dále…

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2022

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku na odkazu: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 16. 6. 2023 nebo e-mailem při jeho schvalování valnou hromadou svazku formou per-rollam dne 19. 6. 2023. Bližší informace budou v tento den zveřejněny na www.dsomsl.cz.              Petr Helekal, v.r.předseda svazku

Číst dále…