Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 2/2019 a mimořádný členský příspěvek

Starostové členských obcí hlasují dnes, tj. 13. 1. 2020 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. o následujících usneseních: č. VH/13/01/2020/1 Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 2/2019, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. VH/13/01/2020/2 Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje jednorázový mimořádný členský příspěvek pro rok 2020 ve výši 36 000 Kč/člen svazku k zajištění financování činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. III odst. 3 stanov v roce 2020.   Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhům usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ usnesení č.…

Číst dále…

Hlasování per rollam – akční plán strategického plánu svazku

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení akčního plánu Strategického plánu rozvoje svazku na období let 2020-2021. Hlasování proběhne v v úterý 17. 12. 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje akční plán na období let 2020-2021, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a přílohou č. 2 Strategického plánu rozvoje DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2016-2021.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 12 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0  Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů – upotřebený potravinářský olej a tuk

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě mezi naším svazkem a firmou EKO-PF s.r.o., jejímž předmětem je svoz a likvidace upotřebeného potravinářského oleje a tuku. Dodatek se týká zpoplatnění služby od 1.1.2020 na částku 500 Kč bez DPH/rok/nádobu Hlasování proběhne v ponděli, tj. 2. 12. 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod. Návrh usnesení: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů ze dne 30.6.2015 mezi svazkem jako příjemcem služby a EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, IČO: 62525816, jako poskytovatelem služby, jež…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 – pasporty hřbitova

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019. Smlouva o dílo se týká zpracování pasportů hřbitova pro vybrané členské obce. Hlasování proběhne dnes, tj. 20. 11. 2019 v době od 10.30 do 13.00 hod. Návrh usnesení: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 mezi svazkem jako objednatelem a MDP GEO, s.r.o. se sídlem Masarykova 202, Luhačovice, IČO: 25588303, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna doby plnění a předání díla, uvedené v čl. II Smlouvy,…

Číst dále…