Hlasování per rollam – akční plán strategického plánu svazku

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení akčního plánu Strategického plánu rozvoje svazku na období let 2020-2021. Hlasování proběhne v v úterý 17. 12. 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje akční plán na období let 2020-2021, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a přílohou č. 2 Strategického plánu rozvoje DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2016-2021.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 12 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0  Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů – upotřebený potravinářský olej a tuk

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě mezi naším svazkem a firmou EKO-PF s.r.o., jejímž předmětem je svoz a likvidace upotřebeného potravinářského oleje a tuku. Dodatek se týká zpoplatnění služby od 1.1.2020 na částku 500 Kč bez DPH/rok/nádobu Hlasování proběhne v ponděli, tj. 2. 12. 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod. Návrh usnesení: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů ze dne 30.6.2015 mezi svazkem jako příjemcem služby a EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, IČO: 62525816, jako poskytovatelem služby, jež…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 – pasporty hřbitova

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019. Smlouva o dílo se týká zpracování pasportů hřbitova pro vybrané členské obce. Hlasování proběhne dnes, tj. 20. 11. 2019 v době od 10.30 do 13.00 hod. Návrh usnesení: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 mezi svazkem jako objednatelem a MDP GEO, s.r.o. se sídlem Masarykova 202, Luhačovice, IČO: 25588303, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna doby plnění a předání díla, uvedené v čl. II Smlouvy,…

Číst dále…

Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 15. 11. 2019

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte nám pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 15. listopadu 2019 od 10.00 hodin v přísálí Kulturního domu Horní Heřmanice, čp. 91 Program: Zahájení, schválení programu Přistoupení obcí Lubník a Žichlínek s účinností od 1. 1. 2020 Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtové opatření svazku na konci roku 2019 Finanční zajištění chodu svazku Personální zajištění kanceláře svazku od 1. 1. 2020 Stanovení ročních odměn zaměstnanců a předsedy svazku Společné projekty svazku Hospodářská činnost svazku Společné setkání zastupitelů čl. obcí svazku 2019 Různé…

Číst dále…