Pozvánka na jednání VH svazku dne 7.9.2023

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 7. září 2023 od 8.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lubník, čp. 94 Program: Zahájení, schválení programu Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023 Rozpočtové opatření svazku č. 2/2023 Společné projekty svazku Energetický management Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo Lanškrounsko – skupina A, B, C Poskytování odborného poradenství členským obcím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2023 Kamerové systémy v obcích a koordinační dohoda s Policií ČR Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Vývoj cash flow 2023 Občasník…

Číst dále…

Hlasování per rollam – závěrečný účet a účetní závěrka svazku za rok 2022

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 19. června 2023 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. o návrhu závěrečného účtu svazku a účetní závěrce svazku za rok 2022. Návrh usnesení č. VH/19/06/2023/1: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko bere na vědomí zveřejnění návrhu Závěrečného účtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko včetně zákonem stanovených příloh na internetových stránkách DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a na úředních deskách členských obcí, a to po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání formou per rollam valnou hromadou dne 19. 6. 2023. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve vyhlášených VŘ na zavedení energetického managementu

Starostové členských obcí hlasují ve středu 31.05.2023 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. o výběru nejvhodnější nabídky ve vyhlášených výběrových řízeních s názvy „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina A“, „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina B“ a „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina C“. Návrh usnesení č. VH/31/05/2023: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina A“, seznámila se s protokolem o otevírání obálek a protokolem…

Číst dále…

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2022

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku na odkazu: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 16. 6. 2023 nebo e-mailem při jeho schvalování valnou hromadou svazku formou per-rollam dne 19. 6. 2023. Bližší informace budou v tento den zveřejněny na www.dsomsl.cz.              Petr Helekal, v.r.předseda svazku

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 18.5.2023

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 18. května 2023 od 9.00 hodin v zasedací místnosti nového Úřadu městyse Dolní Čermná Program: Zahájení, schválení programu Personální obsazení kanceláře svazku od 1.5.2023 Výsledek přezkoumání hospodaření a návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022 Společenství obcí Společné projekty svazku Poskytování odborného poradenství členským obcím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2023 Energetický management Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Kamerové systémy v obcích a koordinační dohoda s Policií ČR Rozpočtové opatření svazku č. 1/2023 Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a…

Číst dále…

Hlasování per rollam – návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o.

Starostové členských obcí hlasují ve čtvrtek 30.03.2023 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení návrhu dodatkuk č. 5 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o. Návrh usnesení č. VH/30/03/2023: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci při likvidací odpadů mezi svazkem a společností EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71, IČ: 62525816, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytování služby od roku 2023 bezplatně, a rozhodla jeho uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k jeho podpisu.…

Číst dále…