Hlasování formou per rollam – dodatek č. 5 ke smlouvě se SMO – druhé prodloužení projektu CSS

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi SMO a svazkem. Dodatek se týká již druhého prodloužení projektu CSS. První prodloužení bylo na dobu od 1.7. do 31.12.2019. Toto prodloužení se týká období od 1.3. do 31.12.2020. Stejně tak jako všechny ostatní svazky, i my se do projektu zapojíme až od 1. dubna 2020.

Hlasování proběhne v pondělí 23. března 2020 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze dne 20. 6. 2016 mezi Svazem měst a obcí České republiky se sídlem Praha 4, 5. května 1640/65, na straně jedné a svazkem na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran spočívající v rozšíření projektových aktivit zaměřených na prohloubení meziobecní spolupráce v souvislosti s tématy sociálních potřeb obyvatel, ověření konceptů meziobecní spolupráce a problematikou veřejnoprávních smluv v rámci prodloužení realizace projektu, a rozhodla jeho uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu tohoto dodatku.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI:0

Usnesení bylo přijiato.

 

Komentáře jsou uzavřeny