Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů – upotřebený potravinářský olej a tuk

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě mezi naším svazkem a firmou EKO-PF s.r.o., jejímž předmětem je svoz a likvidace upotřebeného potravinářského oleje a tuku. Dodatek se týká zpoplatnění služby od 1.1.2020 na částku 500 Kč bez DPH/rok/nádobu

Hlasování proběhne v ponděli, tj. 2. 12. 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů ze dne 30.6.2015 mezi svazkem jako příjemcem služby a EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, IČO: 62525816, jako poskytovatelem služby, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je zpoplatnění služby, tedy změna čl. 2.1 a 2.5, a rozhodla jeho uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu tohoto dodatku.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 8
ZDRŽEL SE: 1 (Petrovice)
PROTI: 1 (Čenkovice)

Usnesení bylo schváleno.

Pro nepřítomnost nehlasovaly obce Dolní Čermná a Verměřovice.

Komentáře jsou uzavřeny