Hlasování formou per rollam – dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě

Starostové členských obcí svazku hlasují v pátek 18. 2. 2022 od 7.00 hod. do 12.00 hod. téhož dne o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě na podnájem bývalého bytu školníka v budově pronajímatele, mezi Základní školou Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a svazkem, jako podnájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je zvýšení měsíčního nájemného za užívání předmětu nájmu,  a rozhodla jeho uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k jeho podpisu.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – rozpočet svazku na rok 2022 + akční plán na roky 2022-2023

Starostové členských obcí svazku hlasují ve čtvrtek 16. 12. 2021 od 8.00 hod. do 15.00 hod. téhož dne o následujících usneseních: Usnesení č. 1: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh rozpočtu svazku pro rok 2022, který byl v souladu s platnou legislativou zveřejněn na internetových stránkách svazku a fyzických ÚD obecních úřadů členských obcí svazku od 29. 11. 2021 až do současné doby, a schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro rok 2022 v paragrafovém členění takto: Celkové příjmy ve výši                            1 961,30 tis. Kč Financování ve výši                                     427,00 tis. Kč Celkové zdroje ve výši                             2 388,30…

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 25. 11. 2021

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle, čp. 3. Program: Zahájení, schválení programu Předpis členských příspěvků MAS ORLICKO, z.s. za rok 2022 Změna vedení účetnictví svazku od 1. 1. 2022 Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021 Rozpočtové opatření svazku č. 2/2021 Návrh rozpočtu svazku na rok 2022 Stanovení ročních odměn vedoucího zaměstnance Společné projekty svazku Ukončení doby udržitelnosti projektu „Centra společných služeb“ Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a…

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 16. 9. 2021

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 16. září 2021 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec, čp. 182. Program: Zahájení, schválení programu Společné projekty svazku Projekt „Centra společných služeb“ v době udržitelnosti Projekt „OLEK“ Odpadové hospodářství členských obcí svazku Aktuální personální obsazení kanceláře svazku Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Přehled fakturace 2020/2021 Vývoj cash flow 2021 Různé Žádost o příspěvek na činnost DSO v oblasti životního prostředí Návštěvy DPO ve školách, zřízených členskými obcemi Diskuse, závěr Těšíme se na setkání s Vámi.…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – příspěvek na veřejné sbírky obcí, zasažených tornádem dne 24.6.2021

Starostové členských obcí svazku hlasují od pondělí 12. 7. 2021, 15.00 hod. do úterý 13. 7. 2021, 15.00 hod. o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala poskytnutí příspěvku na veřejné sbírky obcí zasažených živelní pohromou – tornádem dne 24. 6. 2021, osvědčené Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o: poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku obce Hrušky, IČO: 002 83 185, se sídlem Hrušky, U zbrojnice 100, jejímž účelem je humanitární pomoc při živelní pohromě, konané od 30.6.2021 po dobu neurčitou, ve výši 10 000 Kč na účet č. 123-4548350207/0100, poskytnutí finančního…

Číst dále…