Hlasování formou per rollam – dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě

Starostové členských obcí svazku hlasují v pátek 18. 2. 2022 od 7.00 hod. do 12.00 hod. téhož dne o následujícím usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě na podnájem bývalého bytu školníka v budově pronajímatele, mezi Základní školou Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a svazkem, jako podnájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je zvýšení měsíčního nájemného za užívání předmětu nájmu,  a rozhodla jeho uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k jeho podpisu.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 10 (+ 2 po termínu hlasování)
ZDRŽEL SE: 1 (Lubník)
PROTI: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Hlasování se zúčastnilo celkem 13 ze 14 členských obcí. Nehlasovala obec Verměřovice.

Komentáře jsou uzavřeny