Hlasování formou per rollam o uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru

Starostové členských obcí hlasují ve středu 15.7.2020 v době od 11.15 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru.

Podobu dohody naleznete zde.

Návrh usnesení:

„Valná hromadaDSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru č. UP/0632867139/LCD, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení smlouvy o úvěru č. 0632867139/LCD , uzavřené mezi svazkem a Českou spořitelnou, a.s.  dne 25. 6 .2020,  a rozhodla uzavření dohody schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu této dohody.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 12
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

Hlasování se z důvodu nepřítomnosti nezúčastnil starosta obce Bystřec a Dolní Čermná.

Komentáře jsou uzavřeny