Hlasování formou per rollam – pasporty VO a pasporty hřbitovů

V období od 22. 7. 2019, 16.00 hod. do 23.7.2019, 12.00 hod. bude probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí) o následujícím usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a DATA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého třída 768/12, Brno, IČO: 25315056, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování pasportu veřejného osvětlení pro 11 členských obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 239 800 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit.
Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o dílo.“

 Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a MDP GEO, s.r.o. se sídlem Masarykova 202, Luhačovice, IČO: 25588303, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování pasportů hřbitova pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko  za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 216 590 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit.
Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o dílo.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 11
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Komentáře jsou uzavřeny