Hlasování formou per rollam – plány rozvoje sportu

V pondělí 24.6.2019 bude v čase od 14.00 do 17.00 hod. probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí svazku) formou per rollam o následujícím usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a Ing. Pavlem Kovaříkem se sídlem Obroková 283/23, Znojmo, IČO: 76233006, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování plánů rozvoje sportu pro 12 členských obcí DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 281 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o dílo.“

 Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 11
ZDRŽEL SE: 1 (Čenkovice)
PROTI: 0

Usnesení bylo schváleno.

Komentáře jsou uzavřeny