Hlasování formou per rollam – rozpočet svazku na rok 2022 + akční plán na roky 2022-2023

Starostové členských obcí svazku hlasují ve čtvrtek 16. 12. 2021 od 8.00 hod. do 15.00 hod. téhož dne o následujících usneseních:

Usnesení č. 1:

„Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh rozpočtu svazku pro rok 2022, který byl v souladu s platnou legislativou zveřejněn na internetových stránkách svazku a fyzických ÚD obecních úřadů členských obcí svazku od 29. 11. 2021 až do současné doby, a schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro rok 2022 v paragrafovém členění takto:

Celkové příjmy ve výši                            1 961,30 tis. Kč

Financování ve výši                                     427,00 tis. Kč

Celkové zdroje ve výši                             2 388,30 tis. Kč

Celkové výdaje ve výši                           2 388,30 tis. Kč,

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko stanovuje, že ve výdajové straně rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů, dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafu se změna v jednotlivých položkách povoluje).

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje účetní svazku zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.“

Usnesení č. 2:

„Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje aktualizaci Akčního plánu na roky 2022-2023, jež je přílohou č. 2 Strategického plánu rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na období let 2020-2026 a nedílnou součástí tohoto usnesení.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu obou usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

Hlasování se zúčastnilo 13 členských obcí.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O OBOU USNESENÍCH:
PRO: 13
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení byla přijata.

Komentáře jsou uzavřeny