Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 – pasporty hřbitova

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019. Smlouva o dílo se týká zpracování pasportů hřbitova pro vybrané členské obce.

Hlasování proběhne dnes, tj. 20. 11. 2019 v době od 10.30 do 13.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 mezi svazkem jako objednatelem a MDP GEO, s.r.o. se sídlem Masarykova 202, Luhačovice, IČO: 25588303, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna doby plnění a předání díla, uvedené v čl. II Smlouvy, a rozhodla jeho uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu tohoto dodatku.

 

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 12
ZDRŽEL SE: 0
PROTI:0

Usnesení bylo schváleno.

 

Komentáře jsou uzavřeny