Hlasování per rollam – akční plán strategického plánu svazku

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení akčního plánu Strategického plánu rozvoje svazku na období let 2020-2021.

Hlasování proběhne v v úterý 17. 12. 2019 v době od 8.00 do 13.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje akční plán na období let 2020-2021, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a přílohou č. 2 Strategického plánu rozvoje DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2016-2021.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 12
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

 Usnesení bylo přijato.

 

Komentáře jsou uzavřeny