Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 2/2019 a mimořádný členský příspěvek

Starostové členských obcí hlasují dnes, tj. 13. 1. 2020 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. o následujících usneseních:

č. VH/13/01/2020/1

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 2/2019, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. VH/13/01/2020/2

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje jednorázový mimořádný členský příspěvek pro rok 2020 ve výši 36 000 Kč/člen svazku k zajištění financování činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. III odst. 3 stanov v roce 2020.

 

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhům usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ usnesení č. VH/13/01/2020/1:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ usnesení č. VH/13/01/2020/2:
PRO: 13
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 1 (Čenkovice)

Usnesení bylo přijato.

Komentáře jsou uzavřeny