Hlasování per rollam – návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o.

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 23. ledna 2023 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení návrhu dodatkuk č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o.

Návrh usnesení č. VH/23/1/2022:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidací odpadů mezi svazkem a společností EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71, IČ: 62525816, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úprava počtu kusů zapůjčených nádob na olej o objemu 240 l z důvodu ukončení členství obce Čenkovice ve svazku, a rozhodla jeho uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k jeho podpisu.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.

Hlasování se zúčastnilo 12 obcí ze 13.

Komentáře jsou uzavřeny