Hlasování per rollam – Smlouva o vzájemné spolupráci se SMO ČR na projekt s názvem „Zefektivnění služeb VS v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“

Starostové členských obcí svazku hlasují v pondělí 19. 4. 2021 v době od 9.30 hod. do 17.00 hod. o následujícím usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674, mezi Svazem měst a obcí České republiky se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 21, IČO: 63113074 a DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností SMO ČR a svazku v souvislosti s účastí svazku v uvedeném projektu tak, aby byl splněn jeho účel a naplněny jeho cíle, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k jejímu podpisu.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

Hlasování se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Komentáře jsou uzavřeny