Hlasování per rollam – závěrečný účet a účetní závěrka svazku za rok 2022

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 19. června 2023 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. o návrhu závěrečného účtu svazku a účetní závěrce svazku za rok 2022.

Návrh usnesení č. VH/19/06/2023/1:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko bere na vědomí zveřejnění návrhu Závěrečného účtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko včetně zákonem stanovených příloh na internetových stránkách DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a na úředních deskách členských obcí, a to po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání formou per rollam valnou hromadou dne 19. 6. 2023.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Závěrečný účet DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za rok 2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. Současně byla projednána „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, IČ 01349341“ podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje celoroční hospodaření DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a závěrečný účet svazku za rok 2022 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, a to bez výhrad.

Návrh usnesení č. VH/19/06/2023/2:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za účetní období roku 2022 a návrh na úhradu dosažené ztráty. Ztráta výši 219.627,19 Kč bude převedena na účet výsledků hospodaření předchozích účetních období.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.

Hlasování se zúčastnilo všech 13 členských obcí.

Komentáře jsou uzavřeny