Hlasování per rollam – Dodatek č. 5 k zakladatelské smlouvě, nové stanovy svazku, rozpočtové opatření svazku č. 4/2022

Starostové členských obcí hlasují v době od pondělí 19.12.2022, 7.00 hod. do úterý 20.12.2022, 15.00 hod. o schválení dodatku č. 5 k zakladatelské smlouvě, nových stanov, účinných od 1.1.2023, vše v souvislosti s ukončením členství obce Čenkovice ve svazku k 31.12.2022, a dále o schválení rozpočtového opatření svazku č. 4/2022.

Návrh usnesení č. VH/20/12/2022/1:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko bere na vědomí, že zastupitelstva všech členských obcí svazku projednala na svém veřejném zasedání návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, jehož předmětem je ukončení členství obce Čenkovice v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko k 31.12.2022, a v souvislosti s tím i návrh nových stanov svazku účinných od 1.1.2023.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala v souladu s čl. VIIa odst. 2 písm s) Stanov svazku návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je ukončení členství obce Čenkovice v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko k 31.12.2022, a rozhodla jeho uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, účinné od 1. 1. 2023, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení a jsou přílohou a součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko ukládá manažerce svazku zajistit v souvislosti se zúžením členské základny svazku a přijetím nového znění stanov změnu v zápisu registru právnických osob, vedeného Krajským úřadem Pardubického kraje.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Hlasování se zúčastnilo 13 ze 14 členských obcí, nehlasovala obec Čenkovice.

Návrh usnesení č. VH/20/12/2022/2:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 4/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Hlasování se zúčastnilo 13 ze 14 členských obcí, nehlasovala obec Čenkovice.

Komentáře jsou uzavřeny